We houden je ouders regelmatig op de hoogte van je vorderingen en resultaten op school. Al je cijfers staan in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Elke vakdocent publiceert zo spoedig mogelijk, na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat ervan in Magister. Je ziet dit in Magister uitgedrukt in een cijfer Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Jouw resultaten worden in vier officiële rapporten bekend gemaakt aan je ouders. Na elk rapport kunnen je ouders in een persoonlijk gesprek met de mentor of een docent de vorderingen te bespreken.

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

Het omgekeerde komt ook voor. Het kan zijn dat het niveau toch te hoog gegrepen is. Dan vindt er overplaatsing naar een lager onderwijsniveau plaats. In ieder geval willen we je aan het begin van het derde leerjaar op de juiste plaats hebben. Voor de bevorderingsnormen verwijzen we je naar de schoolgids elders op deze pagina.
Voor de leerjaren 3 en 4 verwijzen we naar het PTA en het examenreglement.