We houden je ouders regelmatig op de hoogte van je vorderingen en resultaten op school. Al je cijfers staan in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Elke vakdocent publiceert zo spoedig mogelijk, na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat ervan in Magister. Je ziet dit in Magister uitgedrukt in een cijfer. Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Halverwege het jaar krijg je een tussenrapport mee naar huis, op basis daarvan worden er ouderavonden georganiseerd waar je ouders je docenten kunnen spreken. Tussentijds is er uiteraard ook altijd de mogelijkheid voor contact. 

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Je wordt dan bevorderd naar een andere leerweg. Van mavo naar havo bijvoorbeeld, of juist andersom. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

In ieder geval willen we je aan het begin van het derde leerjaar op de juiste plaats hebben. Voor de bevorderingsnormen verwijzen we je naar de schoolgids elders op deze pagina.
Voor de leerjaren 3 en 4 verwijzen we naar het PTA en het examenreglement.