Inspraak en ouderparticipatie is op verschillende manieren mogelijk bij Het Stedelijk Zwering. Meedenken en meebeslissen voor de hele school kan in de medezeggenschapsraad (MR) van de school of als lid van de lokale ouderraad. 

Ook als helpende hand bij klasactiviteiten of als gastspreker zien wij ouders graag op school. Samen willen we het onderwijs aan kinderen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarover gaan we graag en regelmatig in gesprek met onze ouders.
 

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR), ook deelraad genoemd, is een belangrijk orgaan in de school. In de deelraad zitten personeelsleden, ouders en leerlingen. Hier worden alle relevante thema’s voor de school besproken. Over een aantal onderwerpen heeft de deelraad een instemmingbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de deelraad. De raad komt zo’n acht keer per jaar bijeen, samen met de schoolleiding. Data voor bijeenkomsten staan in het jaarrooster vermeld.

De deelraad bestaat uit de volgende leden:

Paul Dijks  voorzitter    Personeel
Mirna Morad  secretaris Personeel
Loes Willems   Personeel
Margriet Doek   Ouder
vacature   Leerling

Meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad,

Ouderraad

De ouderraad staat voor de belangen van alle kinderen op Het Stedelijk Zwering. Wij vinden het belangrijk om te streven naar een schoolklimaat waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Over onderwerpen die vooral voor ouders van belang zijn zal de ouderraad, gevraagd en ongevraagd, de directie van de school adviseren. Als het nodig is, geven wij via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een advies aan het schoolbestuur. Waar mogelijk ontplooien we activiteiten die bijdragen aan het realiseren van deze doelen. De ouderraad geeft adviezen aan de schooldirectie en het bestuur. Ook verzorgen wij de communicatie van en naar ouders hierover. Vanuit de ouderbijdrage wijzen wij middelen toe in de vorm van subsidies. Wij organiseren activiteiten voor de ouders en leerlingen van de school. Verder vertegenwoordigt de ouderraad de ouders in diverse geledingen, zoals de medezeggenschapsraad.

Vragen aan de ouderraad of een keertje meekijken met de ouderraad? Stuur een mail naar: ouderraad-zwe@hetstedelijk.nl