Mentor

Elke leerling heeft een persoonlijke mentor. Deze mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling. Je mentor helpt met alles wat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan. Regelmatig is er klassikaal of individueel contact over de gang van zaken, het leren en functioneren in de groep. Als het nodig is overlegt je mentor met de teamleider, ouders en de locatieondersteuningsgroep of andere betrokkenen. 

Orthopedagoog

De orthopedagoog van Het Stedelijk Diekman is mevrouw Silke Dikken. Zij onderzoekt en observeert leerlingen als er leerproblemen op school zijn of als er door vragen van ouders aanleiding voor is. Als het nodig is, doet zij psychologisch en/of pedagogisch-­didactisch onderzoek bij leerlingen. Dit bespreekt zij samen met het zorgteam en geeft advies.

Schoolwijkcoach

De schoolwijkcoaches zijn mevrouw Sandra van Ginneken en meneer Zowie Gottenkieny. Als het nodig is, spreken zij de leerlingen en ouders. De uitkomsten bespreken zij met het ondersteuningsteam. Je kunt ze via school bereiken.

Jeugdgezondheidszorg

We kennen op Het Stedelijk Diekman een inloopspreekuur voor onze leerlingen. Je kunt hier met allerlei vragen over gezondheid, gevoel, gewicht, seks, relaties of genotmiddelen terecht. Als je wilt kun je praten met onze schoolarts, mevrouw Anneke Noort of onze schoolverpleegkundige, mevrouw Nadine Snoek. 

Meer informatie kun je vinden op www.jouwggd.nl. Voor vragen kun je ook altijd contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente via telefoonnummer (0900) 333 88 89.

Schoolagent

De school heeft van de politie een schoolagent toegewezen gekregen. Deze ondersteunt en adviseert bij de leerlingenzorg van de school.

Leerplichtambtenaar

Als de school melding doet van schoolverzuim stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in naar de reden achter het verzuim. Hij neemt contact op met de leerling, de ouders/verzorgers en de school. Als eerste probeert hij met alle betrokkenen tot een oplossing te komen die leidt tot geregeld schoolbezoek. Lukt dat niet, of treedt herhaling op, dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing uitdelen of proces-verbaal opmaken. Doorverwijzing naar de hulpverlening is ook mogelijk.