Wij vinden het prettig als ouders belangstelling hebben voor hetgeen door hun kinderen op school wordt gedaan. De school verwacht van de ouders dat ze achter de school staan en bij eventuele problemen direct contact opnemen met de mentor. Als dat nodig is, kan de mentor nieuwe leerlingen thuis bezoeken. Ook ouders kunnen zelf aangeven als zij prijs stellen op een huisbezoek van de mentor. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond voor alle ouders.

Ouderavond

Aan het begin van ieder schooljaar heeft elke leerling een coachgesprek met zijn mentor in het bijzijn van de ouders. Tijdens dit gesprek bespreek je de doelen voor het komende jaar. Daarnaast zijn er thema ouderavonden en gesprekken naar aanleiding van de rapporten.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR), ook deelraad genoemd, is een belangrijk orgaan in de school. In de deelraad zitten personeel, ouders en leerlingen. Hier worden alle relevante thema’s voor de school besproken. Over een aantal onderwerpen heeft de deelraad een instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de deelraad. De raad komt zo’n negen keer per jaar bijeen, samen met de directeur van de school. 

Wilt u wat meer info over wat we in de Deelraad doen? Dan kunt u via deze site bekijken wat het deelnemen aan de deelraad ongeveer inhoudt 

https://voo.nl/kennisbank/wet-medezeggenschap-op-scholen-wms/deelraad