Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke locatie haar eigen deelraad met MR-bevoegdheden. De GMR en deelraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer weten over medezeggenschap?

Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk Lyceum. Klik dan op bijgaande documenten:

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouderparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/ of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.

Vergaderdata

De GMR vergadert dit schooljaar op de volgende data:

25 september 2017
30 oktober 2017
28 november 2017 (dinsdag)
05 februari 2018
05 maart 2018
09 april 2018
18 juni 2018
16 juli 2018

Tenzij anders vermeld vergadert de GMR op maandagavond vanaf 17:00 uur  in de vergaderzaal van het Bestuursbureau. 

Agenda en verslagen kunt u vinden achter de inlog op het intranet van Het Stedelijk Lyceum.

 

 

Contactgegevens

Wil je contact met de GMR dat kan via onderstaande gegevens:

personeelsgeleding
Jan Kater (voorzitter)        jkater@hetstedelijk.nl
Özlem Ögutcu                  oogutcu@hetstedelijk.nl
Jeffrey Hitipeuw                jhitipeuw@hetstedelijk.nl
Dini Knol                           dknol@hetstedelijk.nl

Oudergeleding
Margaret Kleisman           jwmail@home.nl
Andries Bijmold                andries@eastwise.nl

Leerlinggeleding
Deniz Dönmez                deniz_donmez@hetstedelijklyceum.nl
Imane Bouqaddour         imane_bouqaddour@hetstedelijklyceum.nl

De GMR wordt ondersteund door Ineke Tuller als ambtelijk secretaris.
Zij is bereikbaar via ituller@hetstedelijk.nl