Medezeggenschap bij Het Stedelijk zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke locatie haar eigen deelraad met MR-bevoegdheden. De GMR en deelraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer weten over medezeggenschap?

Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk. Klik dan op bijgaande documenten:

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouder- en leerlingparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.

Contactgegevens

 

Samenstelling GMR functie te bereiken via:
Personeelsgeleding    
Auke de Vries Voorzitter advries@hetstedelijk.nl
Jeffrey Hitipeuw Vicevoorzitter jhitipeuw@hetstedelijk.nl
Berthil Dijkstra lid bdijkstra@hetstedeljk.nl
Hein Nijkamp lid hnijkamp@hetstedelijk.nl
Oudergeleding    
Frank van den Berg lid bereikbaar via Ineke Tuller o.v.v. :
t.a.v. Frank van den Berg
Josien Tiehuis lid

bereikbaar via Ineke Tuller o.v.v. :
t.a.v. Josien Tiehuis

Leerlinggeleding    
Stella Kampmeier lid stella_kampmeier@hetstedelijk.nl
Julia Ros lid julia_ros@hetstedelijk.nl
     
Secretariaat    
Ineke Tuller Ambtelijk secr. ituller@hetstedelijk.nl