Inspraak en ouderparticipatie is op vele manieren mogelijk op Kottenpark. Meedenken en meebeslissen voor de hele school kan in de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Meedenken en een steentje bijdragen kan ook bij de lokale ouderraad Kottenpark (LORK). Ten slotte kennen wij ook op afdelingsniveau een ouderklankbord die meerdere keren per jaar bij elkaar komt. Lees verderop voor meer informatie hierover.

Ook als helpende hand bij klasactiviteiten of als gastspreker zien wij ouders graag op school. Samen willen we het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarover gaan we graag en regelmatig in gesprek met onze ouders.

Medezeggenschap

Leerlingen en ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft Kottenpark een deelraad die het overleg tussen locatiedirectie, de ouders, de leerlingen en de mederwerkers regelt. De deelraad vergadert eens per 4 tot 6 weken en bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier mederwekers vah het Kottenpark. De voorzitter van de deelraad is de heer Waanders. U kunt contact opnemen met de deelraad via JWAANDERS@HETSTEDELIJK.NL

Naast de deelraad heeft Het Stedelijk een medezeggenschapsraad waar alle locaties van Het Stedelijk in vertegenwoordigd zijn. 

Locatie Ouderraad Kottenpark

De LORK bestaat uit zes tot acht ouders van leerlingen en heeft als doelstelling het versterken van de samenhang tussen leerlingen, ouders en de school met haar docenten. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage wordt een deel beschikbaar gesteld aan:

  • het organiseren van themaprojecten voor ouders en leerlingen. Voor de ouders worden er 2 tot 3 keer per jaar avondbijeenkomsten georganiseerd; deze zijn gericht op de ontwikkeling van de leerlingen en diverse sociale aspecten waar zij mee te maken krijgen.

  • activiteiten, die in overleg met de directie, voor en met de kinderen worden georganiseerd, zoals de muziek- en dansavond en de diploma-uitreiking.

  • het subsidiëren  van eenmalige projecten welke een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de leerlingen, zoals de financiële ondersteuning aan specifieke leermiddelen die een toegevoegde waarde hebben op de ontwikkeling van de leerlingen.

Verder worden tijdens ons periodiek overleg met de directie de zorgen en ideeën vanuit ouders en leerlingen besproken en waar mogelijk geven wij advies.

De LORK is ook aanwezig tijdens de jaarlijkse Open Dag en andere, door school georganiseerde evenementen waar ouders betrokken bij zijn.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: LORK@HETSTEDELIJKLYCEUM.NL

Ouderklankbord

Ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor een ouderklankbordgroep. Meerdere keren per jaar zijn er informele bijeenkomsten waarbij teamleiders in gesprek gaan met ouders. Agendapunten kunnen door de ouders worden aangeleverd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de teamleider van de school.