‘Met Latijn meer mans, met Grieks meer mens’ Het gymnasium duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie op een universiteit. Talentontwikkeling staat hierbij centraal. Wij willen leerlingen uitdagen en optimaal voorbereiden op hun vervolgopleiding. Dat betekent werken aan verbreding, verdieping, samenwerken, onderzoeken en presenteren. Ons onderwijs is uitdagend en interessant en – waar mogelijk - vakoverstijgend. Het vergt doorzettingsvermogen van de leerlingen en zet aan tot kritisch denken.

Klik hier voor de flyer geprofileerd gymnasium

Latijn en Grieks

Vanaf de brugklas krijg je Latijn en Grieks. Kennis van deze talen helpt je bij het leren van andere talen. Deze talen leren je om nauwkeurig te werken, waardoor je moeilijkere teksten bij andere talen beter begrijpt. Je struikelt minder snel over lange zinnen en bovendien kun je onbekende woorden afleiden uit het Latijn en Grieks. Je leert ook veel over de wortels van onze cultuur. Wist je dat de vorm van de huidige voetbalstadions precies lijkt op een amfitheater? En wist je dat Nike de Griekse godin van de overwinning was? Deze weetjes en alle helden uit die tijd komen in spannende verhalen allemaal voorbij! Bovendien ervaar je de cultuur zelf op onze excursies naar Xanten, Nijmegen, Trier, Amsterdam en Rome.

Uitgangspunten geprofileerd gymnasium

Om dit te bereiken hebben wij zes uitgangspunten van ons onderwijs geformuleerd.

1. Het onderwijs is interessant en uitdagend en zet daardoor aan tot leren.

2. Het onderwijs houdt zoveel mogelijk rekening met de verschillen in niveau, tempo en leerstijl van de leerlingen.

3. Het onderwijs biedt de reguliere vwo stof in de meeste vakken zo aan dat er ruimte overblijft voor verdieping, verbreding en ondersteunende werkzaamheden.

4. Het onderwijs laat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan in toenemende mate zelfstandig leren, onderzoeken en presenteren.

5. Het onderwijs stimuleert de samenhang tussen vakken en vakoverstijgend werken.

6. Het onderwijs stimuleert leerlingen om (waar nodig of mogelijk) samen te werken.

Deze uitgangspunten vormen een kader. Binnen dit gemeenschappelijke kader heeft elk vak ruimte om eigen speerpunten en activiteiten uit te werken. Verantwoording af willen leggen betekent dat wij onze uitgangspunten ook willen waarmaken. Elke docent in het gymnasium omarmt de verantwoordelijkheid om de geformuleerde uitgangspunten uit te werken en vooral na te leven in zijn lessen. Elk jaar zal het team toetsen of de geformuleerde uitgangspunten zijn omgezet naar concrete lessen.

Ons geprofileerd gymnasium biedt een programma zoals een categoraal gymnasium. Dat betekent dat de vakken Grieks en Latijn vanaf de brugklas worden aangeboden. In het derde leerjaar volgen alle leerlingen het vak filosofie. Dit vak bieden we ook aan op het atheneum. Extra activiteiten zorgen voor een groot animo voor het gymnasium. We streven er naar om in de eerste en tweede klas met de leerlingen naar Elst en Nijmegen, en een dag naar Xanten te gaan; in de tweede of derde klas gaan ze drie dagen naar Trier en omgeving en in de vijfde of zesde naar Rome. Bovendien bezoeken ze tussendoor een aantal tentoonstellingen en toneelstukken.

 

Wiskunde, maar dan anders....

We bieden de stof vanuit een historisch perspectief aan en leren je om creatief en abstract te denken. Zo leer je analytisch denken, kritisch en nauwkeurig te zijn. Ook leren we je problemen op te lossen die een beroep doen op je denkvaardigheden (analyseren, ordenen, onderzoeken, ontwerpen).

Tien voor taal?

We bieden je de mogelijkheid om voor de moderne vreemde talen certifcaten te halen. Voor Duits gaat het om de Goethe-examens en voor Engels betreft het de Cambridge-examens. Met deze certificaten op zak vergoot je je kansen op de internationale arbeidsmarkt. Het helpt ook als je wilt studeren in het buitenland, omdat deze certificaten internationaal erkend zijn. 

Filosofie

Vanaf leerjaar 3 maak je kennis met enkele grote denkers uit de geschiedenis. Je leert om kritisch om te gaan met teksten en je eigen argumentatie onderbouwen.

Gymnasiumdagen

Ieder jaar werken de klassen 1 t/m 5 van het gymnasium twee dagen aan een avondvoorstelling voor de ouders en andere belangstellenden. Vele thema’s uit de oudheid passeerden reeds de revue, o.a. Orpheus en Eurydike, Herakles, de Ilias en Aeneas.

Enkele weken van tevoren schrijven ongeveer 15 leerlingen uit verschillende klassen zelf het toneelstuk. De historische lijn van het verhaal wordt gevolgd, maar is doorspekt met verrassende actualiteiten. In 2009 bijvoorbeeld, werd Odysseus vertolkt door het zeilmeisje Laura, werd de Cycloop Berlusconi getroffen door de Dom van Milaan en in plaats van de Sirenen lokten de “Toppers” Laura.

Dit toneelstuk wordt in twee dagen ingestudeerd. De leerlingen, die liever achter de schermen blijven, werken aan de kleding, de rekwisieten, het decor en de muzikale begeleiding van het stuk.

Aangezien het publiek altijd massaal toestroomt, is de avond in twee delen gesplitst. We starten met een historisch verslag op power-point in de aula voor het hele publiek. Terwijl de helft van het publiek in de aula naar het toneelstuk kijkt, maakt de andere helft van het publiek een rondgang door de kelder. Daar presenteren de overige leerlingen iets wat met het thema te maken heeft. Dit kan variëren van een toneelstukje voor een kleiner publiek tot een maquette, een spel, een muziekstuk of een quiz.

Na de pauze met door de leerlingen bereide Grieks-Romeinse hapjes wisselt het publiek.

Tijdens de twee dagen wordt er ook nog een krantje in elkaar gezet met interviews, verslagen en foto’s, dat iedereen meekrijgt, als herinnering aan dit project.

Dankzij de hulp van vele collega‘s en dankzij het feit dat het voor de leerlingen een traditie is geworden, loopt het ieder jaar beter en is de avond steeds een groot succes.

Dit jaar is de voorstelling 9 februari 2024 om 19.30 uur en jullie zijn van harte welkom.

profielkeuze gymnasium

In de derde klas kiezen alle gymnasiasten hun profiel voor de bovenbouw. In dit keuzeproces worden leerlingen begeleid door de decanen. Wij noemen dit proces 'leren kiezen'. Leerlingen kiezen een profiel, dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. Hiermee hebben zij een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

  • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, Grieks of Latijn en lichamelijke opvoeding.
  • een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
  • profielkeuzevakken
  • een vrij deel waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak te kiezen, waardoor leerlingen hun diploma in twee profielen behalen.

Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid 
  • Natuur en Techniek

Ook kunnen leerlingen vanaf klas 2 masterclasses op de Universiteit Twente volgen en de eerste stappen in het vervolgonderwijs zetten. Daarnaast maken leerlingen vanaf klas 3 kennis met het vak Filosofie. Zij leren kritisch omgaan met teksten en hun eigen argumentatie onderbouwen.